Zasady oddawania odpadów do  Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Skawinie

Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Skawina i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za
uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposobu
świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility. Skip to content