Zasady oddawania odpadów do  Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Skawinie

Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Skawina i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za
uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposobu
świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Skip to content