Cennik odbioru odpadów komunalnych

Stawki opłaty

1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty.

Od dnia 1 styczeń 2023 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wynosi:

  • 38,00 złotych miesięcznie od osoby, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;

2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne stanowi iloczyn zdeklarowanej liczby worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości (odpady zmieszane, odpady segregowane, odpady biodegradowalne, odpady zielone) oraz stawki opłaty.

3. Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby worków, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, oraz stawki opłaty za worek za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przez zadeklarowaną liczbę worków rozumie się iloczyn liczby worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz liczby ich opróżnień.
4. Stawki opłaty za worek:
1) Ze zmieszanymi odpadami komunalnymi, papierem i tekturą oraz opakowaniami z papieru i tektury, szkłem oraz opakowaniami ze szkła, tworzywem sztucznym oraz opakowaniami z tworzyw sztucznych, metalami oraz opakowaniami z metali, opakowaniami wielomateriałowymi, pochodzącymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny i wynoszą:
a) 23,00 zł o pojemności 120 l;
b) 27,00 zł o pojemności 140 l;
c) 46,00 zł o pojemności 240 l;
d) 127,00 zł o pojemności 660 l;
e) 211,00 zł o pojemności 1 100 l;
f) 1 342,00 zł o pojemności 7 000 l;
g) 1 917,00 zł o pojemności 10 000 l;
h) 7 667,00 zł o pojemności przed sprasowaniem 40 000 l.
2) Z bioodpadami stanowiącymi odpady komunalne – odpady spożywcze i kuchenne (poza odpadami pochodzenia zwierzęcego) od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny i wynoszą:
a) 12,00 zł o pojemności 60 l;
b) 23,00 zł o pojemności 120 l;
c) 27,00 zł o pojemności 140 l;
d) 46,00 zł o pojemności 240 l;
e) 127,00 zł o pojemności 660 l;
f) 211,00 zł o pojemności 1 100 l;
3) Z odpadami zielonymi (części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy) od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny i wynoszą:
a) 23,00 zł o pojemności 120 l;
b) 27,00 zł o pojemności 140 l;
c) 46,00 zł o pojemności 240 l;
d) 127,00 zł o pojemności 660 l;
e) 211,00 zł o pojemności 1 100 l;
f) 1 342,00 zł o pojemności 7 000 l;
g) 1 917,00 zł o pojemności 10 000 l.

4. Stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za worek z odpadami komunalnymi pochodzącymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, w przypadku gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny są wyższe i wynoszą:
a) 24,00 zł o pojemności 60 l;
b) 46,00 zł o pojemności 120 l;
c) 54,00 zł o pojemności 140 l;
d) 92,00 zł o pojemności 240 l;
e) 254,00 zł o pojemności 660 l;
f) 422,00 zł o pojemności 1 100 l;
g) 2 684,00 zł o pojemności 7 000 l;
h) 3 834,00 zł o pojemności 10 000 l;
i) 15 334,00 zł o pojemności przed sprasowaniem 40 000 l

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami określone zostały:

Uchwała Nr L/714/22 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 listopada 2022 r. w w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki tej opłaty dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, dla właścicieli nieruchomości na
terenie Gminy Skawina(link)

UCHWAŁA NR L/717/22 RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/378/20 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi położonymi na terenie Gminy Skawina kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne oraz odpady zielone w kompostowniku przydomowym (link)

UCHWAŁA NR L/716/22 RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie ustalenia opłaty oraz stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Skawina, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (link)

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility. Skip to content