Wymagania niezbędne:
• wykształcenie co najmniej średnie, (preferowane wyższe) kierunkowe: finanse, ekonomia, rachunkowość,
• co najmniej 5-letni staż w księgowości – przy pełnym prowadzeniu ksiąg rachunkowych,
• posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
• brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
• biegła znajomość przepisów o rachunkowości, sprawozdawczości finansowej oraz przepisów podatkowych;
• doświadczenie w wykonywaniu miesięcznych i rocznych sprawozdań finansowych oraz bilansów okresowych,
• bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (w szczególności MS Excel),
• rozwinięte umiejętności interpersonalne i komunikacyjne,
• umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku, zdolność analitycznego myślenia, dokładność, skrupulatność oraz terminowość.
Do obowiązków pracownika będzie należało m.in.:
• zapewnienie prawidłowego i terminowego dokonywania operacji księgowych;
• księgowanie, monitorowanie, raportowanie i prognozowanie kosztów Spółki,
• sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem rachunkowym, dekretowanie, księgowanie dokumentów,
• kontrolowanie operacji gospodarczych jednostki stanowiących przedmiot księgowań,
• sporządzanie sprawozdawczości kosztowej w okresach miesięcznych,
• prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej przychodów i rozchodów materiałów,
• sporządzanie rejestru zakupu VAT,
• tworzenie i przesyłanie plików JPK,
• uzgadnianie kont, rozliczanie delegacji,
• współpraca z działem płac w zakresie uzgodnień kont dotyczących wynagrodzeń oraz zobowiązań publiczno-prawnych,
• prowadzenie rozrachunków z dostawcami i odbiorcami,
• sporządzanie przelewów z tytułu zobowiązań,
• bieżące monitorowanie zmian w przepisach.
• zastępowanie Głównego Księgowego.

Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• CV zawierające klauzule „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesy rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r. poz. 922 z późn. zm.)”,
• dokumenty potwierdzające wykształcenie.

Rozpoczęcie pracy: czerwiec/lipiec 2018 r.

Dokumenty należy złożyć osobiście do dnia 22.06.2018r., w sekretariacie Spółki w Skawinie przy ul. Fieldorfa Nila 8 lub w siedzibie spółki przy ul. Piłsudskiego 25 z dopiskiem na kopercie: „Główny Specjalista ds. Księgowych”.

Wybrani kandydaci spełniający w/w wymagania zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Prezes MZU Sp. z o.o.
Andrzej Maksymiuk

Most Recent Projects
Skip to content