Wymagania niezbędne:
• wykształcenie co najmniej średnie, (preferowane wyższe) kierunkowe: finanse, ekonomia, rachunkowość,
• co najmniej 5-letni staż w księgowości – przy pełnym prowadzeniu ksiąg rachunkowych,
• posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
• brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
• biegła znajomość przepisów o rachunkowości, sprawozdawczości finansowej oraz przepisów podatkowych;
• doświadczenie w wykonywaniu miesięcznych i rocznych sprawozdań finansowych oraz bilansów okresowych,
• bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (w szczególności MS Excel),
• rozwinięte umiejętności interpersonalne i komunikacyjne,
• umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku, zdolność analitycznego myślenia, dokładność, skrupulatność oraz terminowość.
Do obowiązków pracownika będzie należało m.in.:
• zapewnienie prawidłowego i terminowego dokonywania operacji księgowych;
• księgowanie, monitorowanie, raportowanie i prognozowanie kosztów Spółki,
• sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem rachunkowym, dekretowanie, księgowanie dokumentów,
• kontrolowanie operacji gospodarczych jednostki stanowiących przedmiot księgowań,
• sporządzanie sprawozdawczości kosztowej w okresach miesięcznych,
• prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej przychodów i rozchodów materiałów,
• sporządzanie rejestru zakupu VAT,
• tworzenie i przesyłanie plików JPK,
• uzgadnianie kont, rozliczanie delegacji,
• współpraca z działem płac w zakresie uzgodnień kont dotyczących wynagrodzeń oraz zobowiązań publiczno-prawnych,
• prowadzenie rozrachunków z dostawcami i odbiorcami,
• sporządzanie przelewów z tytułu zobowiązań,
• bieżące monitorowanie zmian w przepisach.
• zastępowanie Głównego Księgowego.

Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• CV zawierające klauzule „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesy rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r. poz. 922 z późn. zm.)”,
• dokumenty potwierdzające wykształcenie.

Rozpoczęcie pracy: czerwiec/lipiec 2018 r.

Dokumenty należy złożyć osobiście do dnia 22.06.2018r., w sekretariacie Spółki w Skawinie przy ul. Fieldorfa Nila 8 lub w siedzibie spółki przy ul. Piłsudskiego 25 z dopiskiem na kopercie: „Główny Specjalista ds. Księgowych”.

Wybrani kandydaci spełniający w/w wymagania zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Prezes MZU Sp. z o.o.
Andrzej Maksymiuk

Most Recent Projects
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility. Skip to content